Vuori, vuono ja maantie kylässä.

Palvelut

Kielentarkistus ja oikoluku

Oikoluku on kielenkorjausta, jossa tarkis­tetaan muun muassa sanojen oikein­kirjoitus, väli­merkit ja lause­rakenteet. Perusteel­lisessa kielen­tarkistuk­sessa kirjoitus- ja kieli­virheet sekä virke­rakenne korjau­tuvat niin, että tekstistä tulee sujuvaa ja helposti ymmär­rettävää. Asiateks­tiensä kieltä voivat oiko­luettaa ja tarkis­tuttaa sekä organi­saatiot että yksityis­henkilöt.

Lue lisää

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyön kieliasu on yksi arvoste­luperus­teista. Onnistunut opinnäy­tetyö on yleensä tyylil­tään, kieliasul­taan ja muotosei­koiltaan erinomainen. Oikoluet­tava tai perusteel­lisemmin kieli­asultaan tarkistet­tava opinnäy­tetyö voi olla ammatti­korkea­koulun lopputyö tai yliopistol­linen pro gradu tai diplomi­työ tai monografia­väitöskirja.

Tekstin editointi

Editoinnissa tekstin rakenne ja sisältö saavat uuden ilmeen. Myös tyyliä ja sävyä voi olla syytä tarkistaa. Tekstiä editoitaessa käsitellään tekstiä kokonai­suutena eikä keskitytä vain yksit­täiseen virkkeeseen. Tavoit­teena on entistä johdon­mukaisempi, loogisempi ja yhtenäi­sempi teksti. Editointi kirkastaa teks­tisi keskei­sen ajatuksen.

Tekstin laadinta

A-teksti laatii asiapitoisia kirjoituksia niin organisaatioiden kuin yksityishenkilöiden tarpeisiin ajankohtaisista ja ajattomista aiheista. Työelämän tekstejä julkaistaan lukuisilla foorumeilla, ja yksityishenkilö voi kirjoittaa vaikkapa historiikkiin, blogiinsa tai harrasteseuran lehteen.

Palveluvalikosta löydät kaikki A-tekstin palvelut.

Palveluvalikosta löydät kaikki A-tekstin palvelut.